Gaelic Awards 2017 winners announced

Posted on

Luchd-buannachaidh Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2017

Chaidh luchd-buannachaidh an ainmeachadh an raoir aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2017 ann an Glaschu.

Tha na Duaisean a’ toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad a’ dèanamh follaiseach an deagh obair a thathar a’ dèanamh gus cor is dualchas a’ chànain a chumail suas is a thoirt air adhart.

Bhuannaich Buidheann-leasachaidh Gàidhlig Fhìobha an Duais Choimhearsnachd, Dualchais is Turasachd le taic bho HIE.

Bidh a’ bhuidheann ag obair gus ìomhaigh na Gàidhlig a thogail san sgìre agus bidh iad a’ toirt còmhla muinntir coimhearsnachd na Gàidhlig agus a’ cur fàilte air luchd-ionnsachaidh ùra.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, ball air bòrd HIE: “Bu toigh leam meal an naidheachd a thoirt dha Buidheann-leasachaidh Gàidhlig Fhìobha. Chaidh iad aithneachadh mar bhuidheann a tha air tòrr a dhèanamh le Gàidhlig sa choimhearsnachd. A dh’aindeoin dùbhlan tha nan aghaidh, tha a’ bhuidheann air com-pàirteachasan làidir a thogail bho thòisich iad gus an cuideachadh le bhith a’ coileanadh nan amasan aca. Meal an naidheachd dhan a h-uile duine eile air euchd air leth math an raoir.”

S e neach-craolaidh Cathie NicDhòmhnaill an tè-frithealaidh air an oidhche, agus fhuair an tachartas taic bho an Dail Record, HIE, Bòrd na Gàidhlig, Foghlam Alba, agus MG ALBA.

  • Duais Luchd-ionnsachaidh – Buidheann Disathairne (Glaschu)
  • An Duais Ealain is Chultarach – Alex MacDhòmhnaill bho An Lanntair
  • An Duais airson Tachartas – Comann Eachdraidh Nis bho Eilean Leòdhais
  • An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig – Lasadh, Stòrlann
  • Sàr Dhuais na Gàidhlig – Arthur Cormack
  • An Duais Eadar-nàiseanta – Robert Currie
  • Tosgaire Òg na Bliadhna – Pàdruig Moireasdan
  • Duais Eaconamach na Gàidhlig – Fèisean nan Gàidheal

Lifetime Achievement Award: The accolade goes to Dr Fionnlagh MacLeòid


Gaelic Awards 2017 winners announced

Businesses, community groups and individuals were awarded for their outstanding commitment to Gaelic culture, education and language in Scotland at last night’s Gaelic Awards held in Glasgow.

Fife Gaelic Development Group won the Community, Heritage and Tourism Award which was sponsored by Highlands and Islands Enterprise (HIE).

The group works to raise the profile of Gaelic in the area, bringing together the existing Gaelic community and welcoming new learners.  Manned entirely by volunteers, the group has quickly begun delivering events and activities to raise the profile of Gaelic in Fife.

Iseabail Mactaggart, HIE Board member presented the group with their awards. She said: “I would like to congratulate Fife Gaelic Development Group on their fantastic success. The group is recognised as the one which has done the most with Gaelic within the community, highlighting its heritage. Despite the challenges it faces, the group has created strong working partnerships from the outset to help achieve its ambitions and aims. Congratulations to all the other winners and those shortlisted for their achievements on what was a fantastic night for celebrating Gaelic across the country.”

The event was hosted by Cathie Macdonald, Gaelic broadcaster and sponsored by the Daily Record, HIE, Bòrd na Gàidhlig, Education Scotland and Creative Scotland.

The Gaelic as an Economic Asset Award, sponsored by Grant Thornton was won by Fèisean nan Gàidheal, recognising the success made by the organisation in realising the proven economic value of Gaelic towards Scotland’s economy.

Other winners on the night were:

The Event Award: Comunn Eachdraidh Nis, historical society based in Ness, Isle of Lewis for the event which best promotes and supports the Gaelic language

Arts & Culture Award sponsored by Creative Scotland: Alex Macdonald, head of performing arts & cinema at An Lanntair in Stornoway – for the most outstanding contribution to Gaelic Culture in 2016/2017.

Learner Award sponsored by: Buidheann Disathairne (Glasgow) – organising committee, celebrating its outstanding contribution towards the learning of the Gaelic language.

Young Ambassador of the Year Award sponsored by the Daily Record: Pàdruig Moireasdan – an outstanding young Gael (under 25) who has made a significant contribution to promotion of the Gaelic language in 2016/2017.

Best Contribution Award sponsored by Bòrd na Gàidhlig: Arthur Cormack who was recognised as the individual who has contributed significantly towards the growth and development of the Gaelic language in 2016/2017.

Learner Award: Lasadh, Stòrlann for the group which creates innovative ideas to support the strong delivery of Gaelic education.

International Award sponsored by MG ALBA: Robert Currie – recognising the individual who best promotes Gaelic outwith Scotland.

Lifetime Achievement Award: The accolade goes to Dr Fionnlagh MacLeòid

Picture caption: Cathie Macdonald on the left and Iseabail MacTaggart on the right with Fife Gaelic Development Group won the Community, Heritage and Tourism Award which was sponsored by Highlands and Islands Enterprise (HIE).